به نام او که سخن گفتن را آموخت روزگار شما ایرانیان پیروز بخیر و نیکی صدای تو می تواند نجوای مهربانی باشد در هم کلامی با همنشینان و دوستانت . یک گام بالاتر می تواند بهترین سخن برای همکاران و مجموعه مدیریتی خود باشد . و در گامی بالاتر می تواند سخنانی دلنشین و زیبنده […]